Kvalitet och Miljö

Bildresultat för qdentVi är certifierade enligt Qulan!
Det är ett kvalitetssäkringssystem för tandvården som hjälper oss att behålla och utveckla en hög standard inom områdena kvalitet, patientsäkerhet, miljö och trivsel.
Din säkerhet – en självklarhet för oss!

Verksamhetsutveckling
Verksamheten utvecklar system och rutiner för ett fungerande arbete.

Ansvar
För medarbetarna i teamet finns rutiner för delegering och ansvarsfördelning.

Avvikelsehantering
Alla avvikelser av betydelse noteras för förbättring och rapporteras om så krävs.

Vårdkvalitet
Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra rutiner och metoder och material för bättre vårdresultat.

Kompetensutveckling
Hela teamet och varje medarbetare följer med i utvecklingen genom fortbildning.

Journalföring
Vi har rutiner för journalföring enligt journallagen för patientsäkerheten.

Informationssäkerhet
Mycket av vårt arbete dokumenteras och utförs med datorer och kräver hög säkerhet.

Patientinflytande
Patientenkät och öppenhet för synpunkter hjälper oss att förstå patientens behov.

Hygienrutiner
Vi följer gällande krav och rekommendationer för hygien och renlighet.

Nätverk
Vi ingår i ett nätverk med andra tandvårdsteam för stöd och utveckling av vården.

Miljöutveckling
Vi har material, teknik och metoder för goda arbetsförhållanden och ansvar för patient och miljö.

Verksamheten är Miljödiplomerad