Kvalitet och Miljö

 
Det är ett kvalitetssäkringssystem för tandvården som
hjälper oss att behålla och utveckla en hög standard inom
områdena kvalitet, patientsäkerhet, miljö och trivsel.

Din säkerhet – en självklarhet för oss!

Verksamhetsutveckling
Kliniken utvecklar system och rutiner för ett fungerande arbete.

Ansvar
För medarbetarna i teamet finns rutiner för delegering och ansvarsfördelning.

Avvikelsehantering
Alla avvikelser av betydelse noteras för förbättring och rapporteras om så krävs. Vi har rutiner för att notera avvikelser/problem i vårt avvikelsesystem. Det gäller allt som händer som vi inte vill skall hända igen. Stora och små saker. Att hitta detta innebär att vi har en möjlighet till förbättring. Eftersom vi tar upp identifierade problem/avvikelser på våra gemensamma klinikmöten sprids informationen till övriga i teamet och vi undviker att göra samma misstag. Tillsammans finner vi en lösning på problemen.
Allvarliga avvikelser har vi särskilda rutiner för, t ex stick/skärskador, patientskador, materialavvikelser, läkemedelsavvikelser. Vid allvarligare avvikelser anmäler vi händelsen till berörd myndighet.

Vårdkvalitet
Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra rutiner och metoder och material för bättre vårdresultat.

Kompetens och organiation
Hela teamet och varje medarbetare följer med i utvecklingen genom fortbildning. Vi satsar på gemenskap, delaktighet och individuell utveckling för att uppnå maximal trivsel, gott patientomhändertagande och säkra behandlingar. Varje år inventeras kompetensen och vi sätter upp planer för kompetensutveckling. Vi har dokumenterade ansvarsområden.

Journalföring och Remiss
Vi har rutiner för journalföring enligt journallagen för patientsäkerheten. Vi säkerställer adekvat vård genom noggranna journalanteckningar. Vi skyddar våra patienters integritet genom säkra rutiner inom journalhantering och informationsflöden. Säkra remissrutiner innebär ökad patientsäkerhet.

Informationssäkerhet
Mycket av vårt arbete dokumenteras och utförs med datorer och kräver hög säkerhet.

Patientinflytande
Patientenkät och öppenhet för synpunkter hjälper oss att förstå patientens behov.

Hygien och Smittskydd
Vi följer gällande krav och rekommendationer för hygien och renlighet. Rutiner finns för att säkerställa att smitta inte förs från patient till patient, från patient till personal eller från personal till patient. Genom noggranna hygienrutiner och uppdaterad kompetens förebygger vi infektiösa komplikationer i samband med behandling. Området är omfattande och vi lägger ned mycket tid på att förbättra och säkerställa dessa rutiner.

Nätverk
Vi ingår i ett nätverk med andra tandvårdsteam för stöd och utveckling av vården.

Miljö och Arbetsmiljö
Vi har material, teknik och metoder för goda arbetsförhållanden och ansvar för patient och miljö. Vi skall följa eller överträffa de krav som finns ställda inom miljöområdet. Vi arbetar med miljöfrågor båda på företaget och i vår hemma miljö. Vi vill aktivt medverka till att minska miljöpåverkan.
Kontinuerligt följer vi upp vår arbetsmiljö gällande arbetsbelastning, ergonomi, påverkan, information och delaktighet.

Verksamheten är Miljödiplomerad sedan år 2014